PRIVACYBELEID 

Versie 1.0 
13/11/2019

In dit Privacybeleid verstrekken we u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld via het gebruik van deze website (hierna de “Site”).

De informatie op deze pagina is beperkt tot deze Site en heeft geen betrekking op andere websites die via hyperlinks geraadpleegd kunnen worden. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Fage International S.A., 145, Rue du Kiem, L-8030 Strassen, Luxembourg (hierna “Fage”). 

Voor alle verzoeken, informatie, verduidelijkingen en/of vragen over de verwerking van persoonsgegevens en om de hieronder beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek in dit verband sturen naar het volgende e-mailadres: privacy.nl@mail.fage

VERWERKTE GEGEVENS, DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens die via de Site worden verwerkt zijn:

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Fage zal de persoonsgegevens verwerken die u als gebruiker van de Site vrijwillig hebt verstrekt in het kader van het gebruik van bepaalde diensten die via de Site aan de gebruikers beschikbaar worden gesteld en, in het bijzonder, om te kunnen reageren op uw verzoeken in het desbetreffende gedeelte “Contacteer ons”. 
De persoonsgegevens die deel uitmaken van de verwerking kunnen bijvoorbeeld, maar niet beperkt hiertoe, informatie bevatten met betrekking tot persoonlijke contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, context van het verzoek, postcode, land en eventuele vragen/opmerkingen. De verwerking van de persoonsgegevens die u facultatief en vrijwillig aan Fage verstrekt voor de bovenvermelde doeleinden houdt ook het verdere gebruik van deze gegevens in om aan uw verzoek te voldoen, evenals de verwerking van alle andere persoonsgegevens die u in uw communicatie met Fage hebt vermeld.

Fage verwerkt uw gegevens op basis van uw toestemming. 

De verstrekking van de hierboven beschreven persoonsgegevens is facultatief en vrijwillig, maar het niet verstrekken van bepaalde gegevens kan het voor Fage onmogelijk maken om aan verzoeken van gebruikers te voldoen.

Browsegegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld door te surfen op en het raadplegen van de Site. De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze Site worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde gegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. De browsegegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site te verkrijgen, de goede werking ervan te controleren, onze Site te optimaliseren en om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Deze gegevens omvatten  de IP-adressen of MAC-adressen  van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die op de Site inloggen, de URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters over het besturingssysteem en de IT-omgeving. Google Analytics gebruikt deze gegevens om uw bezoeken en gedrag op de Site te analyseren. 

Voor deze doeleinden kunnen we cookies gebruiken, zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Deze gegevens worden verzameld op basis van toestemming (cookie) of het gerechtvaardigd belang van Fage om statistische informatie over het gebruik van de Site te verkrijgen en de goede werking ervan te controleren. 

LINKS NAAR EXTERNE INHOUD

De Site kan verbinding maken met of verwijzen naar andere sites, diensten of externe inhoud die buiten de controle van Fage vallen. Fage heeft geen controle over deze websites, is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die de gebruiker op andere sites heeft verstrekt. Fage raadt u aan regelmatig het privacybeleid van deze websites te raadplegen. 

OPSLAGBEPERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die door Fage worden beheerd en worden verwijderd binnen een redelijke termijn na aan het verzoek van de gebruiker te hebben voldaan. 

De persoonsgegevens worden verzameld en bewaard op een veilige manier, waarbij technische en organisatorische maatregelen en procedures worden gebruikt om de informatie en gegevens die op de Site worden verzameld op een redelijke manier te beschermen en te beveiligen in overeenstemming met de praktijken in de sector. 
 

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN OF BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Fage deelt de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens met Google Analytics om statistieken over uw bezoek aan onze Site op te stellen. Voor meer informatie kan u ons Cookiebeleid raadplegen.

Sommige persoonsgegevens kunnen voor de hierboven beschreven doeleinden buiten de Europese Economische Ruimte bewaard of doorgegeven worden. Aangezien Fage bijvoorbeeld deel uitmaakt van het internationale Fage-netwerk kunnen persoonsgegevens aan andere Fage-entiteiten worden doorgegeven. 

Fage verbindt zich ertoe te zorgen voor een passend en toereikend beschermingsniveau voor uw gegevens, met name overeenkomstig Hoofdstuk V van de AVG.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De gebruiker kan te allen tijde, overeenkomstig Artikelen 15 tot 22 van de AVG, de volgende rechten uitoefenen: 

(a)    het recht om inzage in zijn persoonsgegevens;
(b)    het recht om de rectificatie en wissing van de gegevens;
(c)    het recht op beperking van de verwerking;
(d)    het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, d.w.z. om de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke;
(e)    het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking, en ook in het geval van verwerking ten behoeve van direct marketing;
(f)    het recht om bezwaar te maken tegen het geautomatiseerde besluitvormingsproces dat op hem betrekking heeft, waaronder profilering;
(g)    het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd gegeven;
(h)    het recht om een klacht in te dienen bij Fage per e-mail op privacy.nl@mail.fage of bij een toezichthoudende autoriteit (de toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl of per post via: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag).

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan de privacyverantwoordelijke van Fage op het volgende e-mailadres: privacy.nl@mail.fage

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van kracht sinds 13 november 2019  en kan worden gewijzigd om te voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen of gewijzigde beleidslijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Elke bijgewerkte versie van dit Privacybeleid zal beschikbaar zijn op de Site in het desbetreffende gedeelte.