WEBSITE VOORWAARDEN

Versie 1.0 
13/11/2019

De website https://nl.fage/ (hierna de “Site”) is eigendom van FAGE International S.A. (hierna “Fage”), een internationaal zuivelbedrijf, met maatschappelijke zetel te Rue du Kiem 145, L-8030, Strassen, Luxembourg (LUX), en met ondernemingsnummer B 171651. Met Fage kan contact opgenomen worden via het volgende e-mailadres: info.nl@mail.fage en het volgende telefoonnummer: +352 2787 3333.

Fage heeft de Site met zorg samengesteld en biedt deze aan de gebruikers (hierna de “Gebruikers” en individueel een “Gebruiker”) aan voor informatie-, communicatie- en recreatieve doeleinden. Fage behoudt zich dan ook alle gebruiksrechten voor. 

Door deze Site te bezoeken en het materiaal op de relevante webpagina’s te raadplegen, aanvaardt de Gebruiker de onderstaande voorwaarden en aanvaardt de Gebruiker tevens dat Nederlands recht van toepassing is op alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en het gebruik van deze Site.

1.    Geen garanties

Voor zover toegestaan door de wet is Fage niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving) die voortvloeit uit het gebruik van deze Site en/of de materialen en/of de informatie op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door fouten, onjuistheden, onderbrekingen, defecten, verwijderde onderdelen, virussen, verlies van gegevens, ongeoorloofde toegang, vertragingen en/of het niet doorsturen van berichten en/of door het gebruik van andere informatie op andere sites die via hyperlinks, suggesties of andere inhoud toegankelijk zijn. 

Fage verbindt zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat alle informatie die op de Site wordt verstrekt, correct en up-to-date is. In ieder geval wordt de informatie op deze Site verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, van welke aard dan ook. Fage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie. In het bijzonder zijn de recepten, informatie of inhoud van levensmiddelen op de Site van algemene aard en mogen ze niet worden opgevat als advies, instructie of aanbeveling van welke aard dan ook voor een individueel dieet. Bijgevolg mag geen enkele informatie op deze website worden beschouwd als een betrouwbare bron voor het bereiken van specifieke doelstellingen of als een vervanging van het advies van een gekwalificeerde arts en/of deskundige. 

Fage behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Site of de daarin beschreven producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2.     Intellectuele Eigendomsrechten

Alle onderscheidende tekens en materialen (zoals logo’s, handelsnamen, slogans, verpakkingsmodellen, enz.) in elk formaat gepubliceerd en gebruikt op de Site (hierna de “Onderscheidende Tekens”) en alle andere materialen (zoals symbolen, icoontjes, teksten, filmpjes, afbeeldingen, audiobestanden, grafieken, enz.) in elk formaat gepubliceerd en gebruikt op de Site (hierna de “Materialen”) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en alle aanverwante rechten (hierna de “Intellectuele Eigendomsrechten”) waarvan Fage de exclusieve eigenaar is en/of waarvoor Fage een licentierecht heeft gekregen van de respectievelijke eigenaar. 

De reproductie, communicatie aan het publiek of het gebruik van de Materialen, in welke vorm en voor welk doel dan ook (zoals de verkoop, aanpassing voor commerciële doeleinden, opneming in niet toegestane sites van derden, enz. van de Materialen) is daarom verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fage of van de respectievelijke derde-eigenaar. Bovendien is het gebruik, in welke vorm en voor welk doel dan ook, van de Onderscheidende Tekens of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met of vergelijkbaar is met de Onderscheidende Tekens dat het met deze tekens kan worden verward, ook verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fage of van de respectievelijke derde-eigenaar. 

Niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete licentie of overdracht aan derden van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Onderscheidende Tekens, Materialen of enig ander element onderworpen aan de Intellectuele Eigendomsrechten. 

Alle Onderscheidende Tekens, Materialen en andere informatie op de Site worden uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik verstrekt. Bijgevolg is elke vorm van commercieel en/of extern gebruik verboden. Het downloaden van de Onderscheidende Tekens, Materialen of andere informatie op de Site is enkel mogelijk indien dit uitdrukkelijk is toegestaan met een specifieke vermelding op de betreffende pagina’s van de Site. Om elke twijfel te vermijden, is deze toestemming ook beperkt tot privé- en niet-commercieel gebruik. 

Elke schending van de bovenvermelde verplichtingen is onderworpen aan de sancties bedoeld in de nationale en internationale wetgeving inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval rekening houdend met uitdrukkelijk erkende rechten van derden. 

3.    Diensten verleend door derden

Fage kan op de Site, via hyperlinks, goederen en/of diensten van derden beschikbaar stellen en/of er reclame voor maken. Indien de Gebruiker toegang krijgt tot websites van derden, is de Gebruiker onderworpen aan de beleidslijnen en voorwaarden voor het gebruik van deze websites van derden. Fage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en/of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit transacties en/of interactie met websites van derden waartoe de Gebruiker via de Site toegang kan hebben. Fage kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, materialen en informatie, noch voor schendingen, onnauwkeurigheden en verklaringen op deze sites.

4.    Deelbaarheid

In de mate van het mogelijke worden de bepalingen van deze website voorwaarden zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn krachtens de toepasselijke wetgeving. 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zou worden bevonden, zal dit op geen enkele wijze de onwettigheid, ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of delen ervan) van deze voorwaarden tot gevolg hebben en zullen de voorwaarden volledig van kracht blijven, met uitzondering van de onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling, of een deel daarvan.

In dit geval zal de onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling, of een deel daarvan, automatisch worden vervangen door een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling die qua inhoud, strekking en bedoeling de oorspronkelijke bepaling of een deel daarvan zo dicht mogelijk benadert.

5.     Wijzigingen

Fage behoudt zich het recht voor om op elk moment de gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen door deze pagina bij te werken. Gebruikers wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de aangebrachte wijzigingen. 

6.    Contact

Op de volgende wijze kan contact met Fage opgenomen worden met betrekking tot de Site: info.nl@mail.fage. Ook kan gebruik worden gemaakt van een webformulier