Privacyverklaring

Introductie

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe FAGE International S.A. (hierna "FAGE", "het bedrijf" of "wij") persoonlijke informatie gebruikt met betrekking tot partners en derden partijen die door FAGE en andere individuen (bijv. consumenten) zijn gecontracteerd. Het doel van deze Verklaring is om u te helpen begrijpen waarom en hoe we uw informatie gebruiken.

FAGE neemt uw recht op privacy zeer serieus en is toegewijd uw privacyrechten te respecteren volgens de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna "AVG"). Deze verklaring vermeldt welke gegevens we kunnen verzamelen in de loop van onze relatie en/of interactie met u en hoe we die informatie kunnen gebruiken. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op onze Website, wij verwijzen u daar naar het relevante Privacybeleid (Privacybeleid | FAGE Netherlands (nl.fage)).

Houd er rekening mee dat de inhoud van dit document op elk moment door FAGE kan worden gewijzigd.

Hoe kunt u contact opnemen met FAGE bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • Per post:145, 145, Rue du Kiem, 1st Floor, L-8030 Strassen, Luxembourg

 • Per e-mail: privacy.nl@mail.fage

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij binnen FAGE?

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie over u die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren, inclusief informatie die mogelijk wordt beschermd onder relevante privacy- of gegevensbeschermingswetgeving. Afhankelijk van uw omstandigheden, uw baan en de wetgeving, kan FAGE bepaalde soorten persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, waaronder onder meer:

Categorieën van persoonsgegevens

Voorbeelden van verzamelde en verwerkte gegevens

Gegevens over klantvertegenwoordigers

Naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijf, team en taal

Gegevens over vertegenwoordigers van leveranciers

Naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijf, in rekening gebrachte uren

Gegevens over bezorgers

Naam en handtekening

Gegevens over adviseurs en auditors

Naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, functie/rol, bedrijf

Gegevens over verkoopagenten

Naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres

Gegevens met betrekking tot eindklant

Naam, achternaam, e-mail, klachtdatum, adres (optioneel), telefoonnummer

Voor welke doeleinden verwerken wij deze persoonsgegevens binnen FAGE?

Uw persoonlijke gegevens worden door FAGE voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder onder meer:

Categorieën van doeleinden

Voorbeelden van verwerkingsdoeleinden

Commercieel/zakelijk

 • Communicatie met leveranciers en klanten in de loop van onze zakelijke relatie.

Legaal

 • Bewijs leveren in geval van belastinginspectie;

 • Realisatie van audits door derde onafhankelijke partij.

Contractual

 • Betalingen van klanten en opvolging in geval van vertraging;

 • Relatiebeheer met klanten en leveranciers;

 • Beheer van logistiek achter bestellingen van klanten, inclusief levering van goederen vanuit magazijnen aan klanten;

 • Beheer van geschillen en eventuele geschillen met klanten en andere derde partijen;

 • Administratie van verkoopagenten om nieuwe kopers te vinden voor FAGE.

Gerechtvaardigd belang

 • Realiseer audits door een derde onafhankelijke partij, ook als dit niet wettelijk verplicht is;

 • Vergemakkelijken van de communicatie tussen de consumenten en partners van FAGE;

 • een goede opvolging van de klachten van consumenten;

 • Het aanbieden van kortingsbonnen aan ontevreden consumenten als klantenservice.

We zullen de verwerking van persoonsgegevens beperken tot wat nodig is om deze doelen te bereiken.

De persoonlijke gegevens die we over u bewaren, worden rechtmatig en eerlijk verwerkt. Het zal nauwkeurig, relevant en niet uitermate zijn. De gegevens worden waar nodig up-to-date gehouden en niet langer bewaard dan noodzakelijk in verband met de hierboven genoemde doeleinden. Daarna worden uw persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, of tenzij uw persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn voor ons of voor één van de andere entiteiten van FAGE. In het kader van de samenhang, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. volgens de Verordening (EU) 2016/679 (AVG).

Alle ontvangen persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor FAGE-doeleinden, zoals hierboven gespecificeerd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

FAGE deelt, indien nodig, uw persoonsgegevens met autoriteiten, zoals belastingdiensten, evenals met haar auditors in het kader van wettelijk verplichte controles en met haar partners (bijv. banken, softwareleveranciers). Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens namens FAGE door derde partijen wordt uitgevoerd, zorgen we ervoor dat er strikte vertrouwelijkheidsclausules zijn.

Aangezien FAGE deel uitmaakt van het internationale netwerk van FAGE, kunnen gegevens worden overgedragen aan andere entiteiten van de FAGE Group, die zich in Griekenland en de Verenigde Staten bevinden. FAGE geeft in principe geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In het bijzonder bestaat de enige overdracht van uw persoonlijke gegevens van FAGE buiten de EER uit het hosten van e-mailjournalen op de servers van FAGE USA Diary Industry Inc. in de Verenigde Staten.

Deze overdracht is gebaseerd op een overeenkomst voor gegevensoverdracht tussen de bedrijven FAGE International S.A. en FAGE USA Diary Industry Inc., evenals op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie. U kunt een kopie hiervan krijgen door een e-mail te sturen naar privacy.nl@mail.fage, of door contact op te nemen met FAGE via een van de andere manieren die aan het begin van deze Verklaring worden beschreven.

In het geval van verdere doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, zal FAGE passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw rechten als betrokkene worden nageleefd en dat er effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Voor gevallen waarin door FAGE ingeschakelde verwerkers, persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgt FAGE ervoor dat deze adequaat en tijdig worden geïnformeerd en dat er voldoende waarborging is voor dergelijke gegevensoverdrachten.

Hoe verzamelt FAGE uw gegevens?

FAGE verzamelt uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van haar partners: uw werkgever, de partners van FAGE, delen uw gegevens met ons als aanspreekpunt voor uw organisatie.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt FAGE uw persoonsgegevens?

FAGE verwerkt uw persoonsgegevens alleen als FAGE verwerkt uw persoonsgegevens alleen als FAGE daar een rechtmatige grond voor heeft. De verwerking van uw persoonsgegevens is in het bijzonder gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 1. de uitvoering van de contractuele verplichtingen van FAGE (zoals hierboven beschreven);
 2. de naleving van de wettelijke verplichtingen van FAGE onder Europees of nationaal recht;
 3. de legitieme belangen van FAGE om de juiste administratie, het beheer en de bescherming van de activiteiten en producten van FAGE te verzekeren (zoals hierboven beschreven).

Houd er rekening mee dat FAGE voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies uw toestemming vraagt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Welke maatregelen neemt FAGE om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen?

FAGE zal uw persoonsgegevens beschermen door middel van passende beveiligingsmaatregelen.

FAGE neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de privacyverklaring worden behandeld. FAGE neemt alle voorzorgsmaatregelen om alle van u ontvangen informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

Recht van inzage van de betrokkene (AVG – Art. 15): De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Recht op rectificatie (AVG – Art.16): De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") (AVG – Art. 17): De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

FAGE kan echter niet voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons verplicht om uw gegevens op te slaan en te verwerken, in overeenstemming met de bewaartermijnen voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving;

 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

Recht op beperking van de verwerking (AVG – Art.18): De betrokkene heeft het recht van FAGE de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

 • FAGE heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van FAGE zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG – Art. 20): De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt

Recht van bezwaar (AVG – Art. 21): De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met FAGE via de bovengenoemde kanalen door ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken om u te kunnen identificeren.

FAGE verbindt zich ertoe zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, te reageren. Indien nodig kan dit termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aan FAGE gerichte verzoeken. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht van deze verlenging en de redenen voor de vertraging. Als FAGE niet op uw verzoek reageert, zal het u informeren over de redenen voor het niet-handelen en heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In het bijzonder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, op het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens

PO Box 93374

2509 AJ DEN HAAG

Of via telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00.

Gebruik van cookies

De Website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg het Cookiebeleid van FAGE voor meer informatie.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Alle wijzigingen die FAGE in de toekomst aanbrengt in de privacyverklaring, zullen op deze pagina worden geplaatst. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om eventuele wijzigingen in het privacyverklaring te bekijken.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over deze Privacyverklaring of over deze Website, neem dan contact met ons op: privacy.nl@mail.fage